Astronomy & Astrophysics Division Staff

Mr. Vishal M Shah
Room No: 4257, 4502
Phone No: +91 79 2631 4502
Email: vishal AT prl.res.in
Mr. S. N. Mathur ( Mt Abu)
Phone No: +91 2974 235229
Email: mathur AT prl.res.in
Mr. S. H. Doshi
Room No: 4502
Phone No: +91 79 2631 4502
Email: shdoshi AT prl.res.in
Mr. P. S. Patwal
Room No: 104, Thaltej Campus
Phone No: +91 79 2631 4504
Email: patwal AT prl.res.in
Mr. Nafees Ahmed( Mt. Abu)
Room No: 235229
Phone No: +91 2974 235229
Email: nafees AT prl.res.in
Mr. G. S. Rajpurohit( Mt. Abu)
Room No: 235229
Phone No: +91 2974 235229
Email: purohit AT prl.res.in
Mr. J. K. Jain( Mt. Abu)
Room No: 235229
Phone No: +91 2974 235229
Email: jain AT prl.res.in
Mr. P. S. Rajput
Room No: 235229
Phone No: +91 2974 235229
Email: psingh AT prl.res.in
Mr. N. S. Rajput( Mt. Abu)
Room No: 235229
Phone No: +91 2974 235229
Email: nsingh AT prl.res.in
Mr. Rishikesh Sharma
Room No: 212
Phone No: +91 79 2631 4612
Email: rishikesh AT prl.res.in
Ms. Deekshya Roy Sarkar
Room No: 111, Thaltej Campus
Phone No: +91 79 2631 4511
Email: deekshya AT prl.res.in
Ms. Ankita Patel
Room No: 218, Thaltej Campus
Phone No: 4618
Email: ankita AT prl.res.in
Alka Singh
Email: alkasingh$@$prl.res.in
Vivek Kumar Mishra
Email: vivek@prl.res.in
Kevikumar
Room No: 205
Phone No: 4605
Email: kevikumar$at$prl.res.in
Surajit Mohanty
Phone No: 4651
Email: surajit@prl.res.in
Ashirbad Nayak
Email: ashirbad
Kesarala Prashanth Kumar
Email: prashant
Prachi Vinod Prajapati
Email: prachi
Cherukuri Sree Vaishnava
Email: PR01338
Dinesh Yadav
Email: dineshy