સંપર્ક:

સંયોજક, વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહન યોજના “વિકાસ” શિષ્યવૃત્તિ,
ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળા,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
ઈ-મેઈલ: vikas_scholarship AT prl.res.in
અમને અનુસરો : FB YouTube Twitter