મહત્વ ની તારીખો
રજીસ્ટ્રેશન ની છેલ્લી તારીખ Sunday, 20th February 2022 11:59:59 PM Extended to Tuesday, 15th March 2022 11:59:59 PM
ઓનલાઇન મોક ટેસ્ટ Monday, 11th April 2022
ચયન પરીક્ષા Tuesday, 12th April 2022